Keulapotkuri 80 kgf - 24V

Teho 4.0 kW / 24 V, tunneli 185 mm

TESTAUSTA