Keulapotkuri 80 kgf - 12 V

Teho 4.0 kW / 12 V, tunneli 185 mm